معرفی

مشخصات فردی

نغمه دلیلی منصور

نام - نام خانوادگی : نغمه   دلیلی منصور

پست الکترونیکی : dalili@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- اسفند 82 تاکنون

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رشت- اردیبهشت 94 تاکنونعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشكده علوم پايه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382-12-01

نغمه دلیلی منصور
نغمه دلیلی منصور

محل خدمت :
    دانشكده علوم پايه
مرتبه علمی :
    استادیار
^